MR
Binnen de medezeggenschapsraad vervullen twee ouders en twee leerkrachten de taak tot medezeggenschap.
De raad heeft advies- en instemmingsrecht. Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze GMR treedt in overleg met het overkoepelend bestuur van Stichting Prisma. Afgevaardigden van de medezeggenschapsraden van de diverse scholen hebben zitting in de GMR.
 
De medezeggenschapsraad is een afvaardiging van ouders die in samenspraak met de directie en de leerkrachten overleggen over lopende zaken en toekomstige ontwikkelingen op school. De medezeggenschapsraad op BS De Springplank wil voor de ouders en leerkrachten een klankbord zijn.

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad worden in het begin van het schooljaar middels de kalender en  in de ISY-agenda van de school bekend gemaakt. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij er over individuele personen wordt gesproken. Heeft u interesse om deze avond bij te wonen, dan dient u dit vooraf bekend te maken en wordt er gekeken of de agenda dit toelaat.

Op het moment dat het laatste kind de school verlaat, maakt de ouder geen deel meer uit van de medezeggenschapsraad.
 
Binnen deze geleding worden onderwijskundige zaken besproken met als doel het onderwijs, zoals gegeven aan De Springplank, verder uit te bouwen en te verbeteren. Enkele voorbeelden zijn:
- De visie van De Springplank  over ontwikkeling en leren van kinderen.   
- Verantwoordelijkheid: leerkracht/leerlingen, ouders/school
- Op welke manier krijgen we input van de ouders van De Springplank
- De tussenopbrengsten (CITO middenversie) en eindopbrengsten en de eindtoets groep worden geëvalueerd in de medezeggenschapsraad.

Leden van de MR

Namens de ouders:   
Bram Thijssen
(voorzitter)
Ruud Koch

Namens het team:

Inge Bruijnen
Renée van Soest


Emailadres: medezeggenschapsraad@bs-despringplank.nlVerslagen MR

Hieronder kunt u het jaarplan en de notulen lezen van de MR vergaderingen.
Oudere notulen zijn op school in te zien.

Schooljaar 2018-2019
Notulen september 2018
Notulen oktober 2018
Notulen december 2018
Notulen 21 januari 2019
Notulen 11 maart 2019
Jaarplan MR schooljaar 2018-2019


Schooljaar 2017-2018
Notulen oktober 2017
Notulen november 2017
Notulen februari 2018
Notulen mei 2018